என் பதிவுகளை வாசிக்க வந்திருக்கும் உங்களுக்கு நன்றி.....படித்ததும் பதிவுகளை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லிவிட்டு செல்லுங்கள்.

Tuesday, November 13, 2012

6 துப்பாக்கி- அய்யய்யோ சுட்டுப்புடாதீங்க......இந்த துப்பாக்கிக்கும் அந்த துப்பாக்கிக்கும் சம்பந்தமில்லை. 

இராணுவ பேச்சுவழக்கில், துப்பாக்கி என்பது முகவாய் அல்லது துப்பாக்கியின் பின்பகுதி-நிரப்பப்பட்ட உந்துவிசையினால் எறியப்படத்தக்க-சுடும் ஆயுதம் ஆகும். தேசம் அல்லது உத்தியோகப் பிரிவுகளைச் சார்ந்து இவை பல்வேறாக வரையறுக்கப்படுகின்றன. நீள் துப்பாக்கி அல்லது பிஸ்டல் போன்ற சிறிய ஆயுதங்களுக்கு எதிராக, ஹவிஸ்டர் அல்லது மோர்டர் போன்ற பணிக்குழு தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் ஆயுதமாக இருப்பதில் மற்ற சுடுகலன்களில் இருந்து "துப்பாக்கி" மேம்படுத்திக் காட்டப்படுகிறது, USAF இன் GUU5/P போன்றவை இதற்கு விதிவிலக்காகும். ஒரு சமயத்தில், நில-அடிப்படையான பீரங்கிப்படை குழாய்கள் பீரங்கி என அழைக்கப்பட்டது, மேலும் கடல்-அடிப்படையான கடற்படை பீரங்கியானது துப்பாக்கிகள் என அழைக்கப்பட்டன. போர்டிங் பார்ட்டீஸ் மற்றும் கடற்படை உள்ளிட்ட மாலுமிகள் மூலம் பயன்படுத்தக்கூடிய உந்துவிசையினால் எறியப்படத்தக்க சுடும் ஆயுதத்தை நிறுவும் எந்த குழாய்க்காவும் உள்ள பொதுவான சொல்லில் இருந்து மாற்றம் ஏற்பட்டு "துப்பாக்கி" என்ற சொல் உருவானது.

நவீன பேச்சு வழக்கில், துப்பாக்கி என்பது, மூடப்பட்ட இறுதிப்பாகத்துடன் உட்குழிவு, குழாய் போன்ற குழலைப் பயன்படுத்தி உந்துவிசையினால் எறியப்படத்தக்க ஆயுதம் ஆகும்—உந்துவிசையினால் எறியப்படுபவைகளின் இயக்கத்தின் அர்த்தமாகவும் (அதே போல் மற்று தேவைகளுக்காகவும் உள்ளது, எடுத்துக்காட்டாக உந்துவிசையினால் எறியப்படத்தக்கவையின் எறி பாதையை நிலைப்படுத்துதல், இலக்கு, உந்துபொருளுக்கான ஒரு விரிவாக்க அறையாகவும் மற்றும் பலவற்றிலும் உள்ளது), மேலும் பொதுவாக சமதளமான எறிபாதையில் சுடப்படுவதும் துப்பாக்கி எனப்பட்டது.


மேலும் "துப்பாக்கி" என்ற சொல்லானது, விசை-தோற்றுவிப்பது, கையால் பிடிக்கப்படும் மற்றும் கையினால் இயக்கப்படும் கருவிகளின் எந்த ஒரு எண்ணிக்கையையும் மேற்கோளிடும் பலப் பொதுப்படையான அர்த்தத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதாகும், குறிப்பாக வடிவம் அல்லது கருத்துப்படிவம், இதில் யாதேனுமொன்றில் ஆயுதத்தின் வகுப்பானது ஒத்த இயல்புடன் ஒரு விரிவான துளையுடன் இருந்தால் அது குறிக்கப்படுகிறது. இதன் பயன்பாடுகளுக்கு ஸ்டபில் துப்பாக்கி, ஆணித் துப்பாக்கி, பசைத் துப்பாக்கி, கிரீஸ் துப்பாக்கி உள்ளிட்டவை எடுத்துக்காட்டுகளாகும். சில வேளைகளில், அமெரிக்க M3 உபஇயந்திரத் துப்பாக்கியின் வழக்குகள் போன்ற இதன் சார்பானது, உட்பொருள் கொண்ட சொல்லாய் குறிக்கப்படுகிறது இதனால் "கிரீஸ் துப்பாக்கி" என்ற பெயர் வந்தது.


பெரும்பாலான துப்பாக்கிகள், அதில் பயன்படுத்தப்படும் குழல்களின் வகை மூலமாகவும், சுடுதிறன் மூலமாகவும், ஆயுதத்தின் தேவை, திறமை, அல்லது ஒரு குறிப்பான மாறுபாட்டிற்காக பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பெயர் மூலமாகவும் விவரிக்கப்படுகிறது.
எறிபொருளானது அதை நிலைப்படுத்துவதற்கும், மெதுவாக துளையிடுவதற்கும் அறிவுறுத்தப்படும் போதும், பிற பொருள்கள் மூலம் எறிபொருளானது நிலைப்படுத்தபடும் போதும் அல்லது அதன் விருப்பமோ, தேவையோ இல்லாத போதும், திருகு குழாய்களின் வரிப்பள்ளங்களின் தொடர் அல்லது குழாய்களினுள் உள்ள கோணங்களையுடைய குழல்களின் வகைகளானது, நீள் துப்பாக்கிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. குறிப்பாக, உட்பகுதி குழல் விட்டம் மற்றும் இணைப்புற்ற எறிபொருள் அளவு போன்றவை, துப்பாக்கியின் மாறுபாடுகளை அடையாளம் காணுவதற்கு ஒரு குறிப்பாகும். குழல் விட்டமானது, பல வழிகளில் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இதில் மிகவும் வழக்கமான அளவு என்பது, அங்குலம் அல்லது மில்லி மீட்டர்களின் பதின்ம பின்னங்களில் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆயுதங்களின் வழக்கமான எறிபொருளின் எடையை, சில பிரிட்டிஷ் போர்த் தளவாடங்களில் அல்லது ஆயுத அளவியாக, வேட்டைத்துப்பாக்கிகள் போன்ற சில துப்பாக்கிகள் குறிப்பிடப்படுகிறது.


ஒரு துப்பாக்கி எறிபொருள் என்பது சாதாரணமான, ஒரு குண்டு போன்ற ஒரு-துண்டு வகையாக இருக்கலாம், ஒரு பெட்டியில் உப-திறமை எறிபொருள் அல்லது சபோட் போன்று ஒரு எறிகுண்டு அல்லது வெடிகுண்டு அல்லது கடினமான எரிபொருள் போன்ற தள்ளுசுமையைக் கொண்டிருக்கலாம். இந்த செலுத்து பொருளானது, காற்று, வெடிக்கும் திடப்பொருள் அல்லது ஒரு வெடிக்கும் திரவத்தைக் கொண்டிருக்கலாம். ஜிரோஜெட் போன்ற சில மாறுபாடுகள் மற்றும் ஒரே விசயத்தில் எறிபொருள் மற்றும் செலுத்து பொருள்களை கொண்டிருக்கும் குறிப்பிட்ட பிற வகைகளும் உள்ளன.

"கேனான்" என்று பயன்படுத்தப்படும் சொல்லானது, 15வது நூற்றாண்டுக்கு முன்பு, கெனானின் பழைய பிரெஞ்சில் இருந்து பிரெஞ்சு மொழியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகளில் "துப்பாக்கி"யுடன் பரிவர்த்தனையாகி உருவானதாகும், இந்தச் சொற்களானது, லத்தினின் கென்னா "குழல் அல்லது பிரம்பில்" இருந்து வளர்ச்சி பெற்று ஒரு "பெரிய குழாய்" என்று இத்தாலிய கென்னொன்னில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதாகும்."கன்" என்ற சொல்லுக்கும் ஒரு தொடக்கம் உள்ளது என அண்மை ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது, இது நோர்ஸ் பெண்ணின் பெயரான "கன்னில்டிஆர்" என்ற பெயரில் இருந்து வந்தது எனவும், இது பெரும்பாலும் "கன்னா" என சுருக்கிக் குறிப்பிட்டதாகவும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.தோராயமாக 1339 இல் லத்தின் ஆவணத்தில் "கோன்னே" என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டது என முந்தையப் பதிவுகளில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த வரலாற்று காலத்தில், துப்பாக்கிகளுக்கான பிற பெயர்களானது, "ஸ்கீப்பி" (இத்தாலிய மொழிபெயர்ப்பு-"தண்டரரர்ஸ்") மற்றும் "டான்ரீபுஸ்ஸி" (டச் மொழிபெயர்ப்பு-"இடி துப்பாக்கி") எனவும் அழைக்கப்பட்டது, இது ஆங்கில மொழியுடன் "பிளண்டர்பஸ்" என ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது.பீரங்கிப்படை ஆட்கள், பெரும்பாலும் "கோன்னர்ஸ்" மற்றும் "ஆர்ட்லெர்ஸ்" என அழைக்கப்பட்டனர்.தொடக்கத்தில் துப்பாக்கிகளும் அதைப் பயன்படுத்திய மனிதர்களும் தீய சக்தியுடன் ஒருங்கிணைத்து அழைக்கப்பட்டனர், மேலும் ஒளியுடன் இணைந்து முகவாய் வெடியுடன் ஒருங்கிணைந்து வரும் துப்பாக்கிகளின் சுடுதலில் இருந்து உருவாக்கப்பட்ட போர்களத்தின் சல்ஃபர் வாசமானது வலுப்படுத்தப்படும் ஒரு முனையாக இருந்து, துப்பாக்கி வைத்திருப்பவர்களின் கைவினையானது கருப்புக் கலையாகவும் கருதப்பட்டது.இராணுவப் பயன்பாட்டில், "துப்பாக்கி" என்ற சொல்லானது, நேரடியாகச் சுடும் ஆயுதங்களை முதன்மையாகக் குறிக்கிறது, ஊடுருவல் அல்லது எல்லைக்கான அவர்களது திசைவேகத்தில் பயன்படுத்திக்கொள்கிறது. நவீன பேச்சு வழக்கில், இந்த ஆயுதங்கள் துப்பாக்கியின் பின்பகுதி நிரப்பப்பட்டது எனப்படுகிறது, மேலும் உயரம் குறைந்த அல்லது பெரும்பாலும் தரைமட்டமான எறியியலுக்குரிய வடிவத்துடன் நீண்ட எல்லையில் சுடுவதற்காக இது முக்கியமாகத் தயாரிக்கப்படுகிறது. ஹவிட்சர் அல்லது துப்பாக்கி-ஹவிட்சரின் மாறுபாடானது, உயரம் குறைந்த அல்லது உயர்ந்த கோணம் இரண்டையுமே சுடும் திறமை பெற்று வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பயன்பாட்டில், கடற்படைக்கான துப்பாக்கிகள் உள்ளிட்டவை துப்பாக்கிகளின் எடுத்துக்காட்டுகளாகும். விமானத்தில் பீரங்கிப் படை ஆயுத எறிபொருள் அல்லது இயந்திரம் அல்லாத துப்பாக்கி எறிபொருள் போர்தளவாடங்களை அடையாளம் காணுவதற்கு வார்த்தையின் குறைந்த கண்டிப்பற்ற பயன்பாடாக உள்ளது.
கெனான் என்ற வார்த்தையானது, உண்மையில் துப்பாக்கிக் குழலுக்கான சில விசயங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் ஆயுத அமைப்புகளுக்கு இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவதில்லை. துப்பாக்கிப் பயன்படுத்துபவர்களின் தலைவர், அணியில் உள்ள உறுப்பினர்களை இயக்குவது, குறிவைப்பது, துப்பாக்கியால் சுடுவது போன்ற ஆணைகளைப் பிறப்பிக்கின்றனர்.


தானியங்கி பீரங்கி என்பது தானியங்கி துப்பாக்கிகளாகும், இது முக்கியமாக புறத்தோற்றங்களைத் தாக்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது, மேலும் ஒரு வாகனத்தில் அல்லது மற்றொரு ஏற்றுகையின் மேல் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இயந்திரத் துப்பாக்கிகள் அதே போன்ற வடிவமைப்பையே கொண்டுள்ளது, ஆனால் வழக்கமாக சாதாரணமான எறிபொருள்களை சுடுவதற்கே வடிவமைக்கப்படுகிறது. சில திறன்கள் மற்றும் சில பயன்பாடுகள், இந்த இரண்டுமே ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்று வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.


இராணுவத்தைச் சார்ந்து பயன்படுத்தும் வார்த்தையில், துப்பாக்கி-வகை பிளக்கும் முறை ஆயுதம் வரையறுக்கப்படுகிறது. இந்தச் சான்றில், "துப்பாக்கி" என்பது அணு ஆயுதத்தின் ஒரு பகுதியாகும், அணுப்பிளவு விளைவைத் தொடங்குவதற்கு இரண்டாவது நெருக்கடியான தொகுதியினுள் சுடுவதற்கு, குழல்களினுள் பிளவுறும் பொருள்களின் நெருக்கடியான திணிவலகை வெடிக்கும் வகையில் உள்ளடக்கிக் கொண்டிருக்கும். பீரங்கிப் படை அல்லது பின்னுதைவு நீள் துப்பாக்கியின் மூலமாக சுடுவதற்கு சிறிய அணுகரு சாதனங்கள் தகுதி வாய்ந்ததாக இருக்கும் இதன் பயன்பாட்டின் செயல்திறனானது குழப்பத்தைக் கொடுக்கிறது.


குடிமுறை சார்ந்தவர்களின் பயன்பாட்டில், இதை ஒத்த வகையானது விவசாயத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது தன்னக ஆணித் துப்பாக்கி என அழைக்கப்படுகிறது. இதைப் போன்ற தன்னக உந்துதண்டுத் துப்பாக்கிகள், பெரும்பாலும் இறைச்சிக்காக விலங்குகளை வெட்டும் மனிதனால் அமைக்கப்பட்ட பண்ணையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.[6]
வேட்டைத்துப்பாக்கிகள், பொதுவாக குடிமுறை சார்ந்தவர்களின் ஆயுதமாகும், இது முக்கியமாக வேட்டையாடுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த ஆயுதங்கள், குறிப்பாக மிருதுவாகக் கட்டப்பட்டிருக்கும், மேலும் இதில் இருந்து சிறிய காரியம் அல்லது எஃகு பந்துகளைக் கொண்டு இலக்கு சுடப்படுகிறது. திடமான காரிய குண்டுகள் உள்ளிட்டவை பிற எறிபொருள்களை சுடுவதற்கு அல்லது நீள் துப்பாக்கி குழல்களின் மாறுபாடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, டேசர் XREP எறிபொருளானது, இலக்கை அல்லது பிற தள்ளுசுமைகளை உணர்விழக்கச் செய்யும் திறமை பெற்றதாகும். இராணுவப் பதிப்புகளில், இந்த ஆயுதங்கள் பெரும்பாலும் கதவுப் பிணையல்களை அல்லது பூட்டுகளை வெடிக்கச் செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, கூடுதலாக சாவை உண்டாக்குவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
Post Comment

இதையும் படிக்கலாமே:


6 comments:

 1. தங்களுக்கும், தங்களின் குடும்பத்தார் அனைவருக்கும், உறவினர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்...

  ReplyDelete
 2. என்னது இது?
  சின்ன புள்ளத்தனமா இருக்கு!
  (நான் ஏதோ நினைத்து உள்ளே வந்தால்...
  விக்கிபீடியா விக்காத பீடியா? என்று... அய்யோ அய்யோ....)
  தீபாவளி ஸ்வீட் ஓவரோ?

  ReplyDelete
 3. துப்பாக்கி படம் விமர்சனம் என்று வந்தவர்களுக்கு நிஜ துப்பாக்கி கதை சொன்னது அருமை , மசாலா கபே போல கசாலி கபே பேரு வச்சிங்க சரிதான் , அதுக்காக மிர்ச்சி சிவா ஸ்டைல்லே அல்வா. ஹும் நடத்துங்க

  ReplyDelete
 4. தகவல்களுக்கு நன்றி! இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்!

  ReplyDelete
 5. சினிமா விமர்சனம் என நினைத்துக் பதிவைப் புறக்கணிக்க நினைத்தேன்.[நம்புங்கள்...நான் சினிமா பார்ப்பதில்லை]

  நுழைந்துதான் பார்ப்போமே என நினைத்தது அரிய பயன் தந்தது.

  நான் அறியாத தகவல்கள் நிறைய உள்ளன.

  மிக்க நன்றி நண்பரே.

  ReplyDelete
 6. துப்பாக்கி பற்றி விரிவான விமர்சனம் சாரி விளக்கம் சூப்பர்.வித்தியாசமான பதிவு ரசீம்

  ReplyDelete

உங்கள் வாக்குகளை விட, உங்கள் வார்த்தைகளே எனக்கு முக்கியம். ஏனென்றால்...உங்கள் வார்த்தைகள் தானே ஒரு பதிவின் உண்மையான உரைகல்.....

இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
கனிஇருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று.